Katastr nemovitostí ČR

Katastr nemovitostí České republiky je veřejným souborem údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení.

Vznikl ke dni 1. 1. 1993 na základě zákona č. 344/92 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

Katastr nemovitostí je víceúčelový katastr, který neslouží jen pro daňové, ale i pro statistické a technické účely.

Jeho součástí je evidence vlastnických, jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem.

Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů.

V katastru nemovitostí jsou evidovány pozemky v podobě parcel, budovy, byty a nebytové prostory, rozestavěné budovy, byty a nebytové prostory a právní vztahy a věcná práva k nemovitostem.

Katastr obsahuje geometrické a polohové určení parcel, údaje o parcelách, bytech a nebytových prostorech, údaje o právech k nemovitostem, údaje o podrobném bodovém polohovém poli a místní a pomístní názvosloví.

Obsah katastru je uspořádán v tzv. katastrálním operátu.

 

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí v roce 2014

Nemovité věci (ne nemovitosti) jsou

 • pozemky,
 • podzemní stavby se samostatným účelovým určením,
 • věcná práva k nim,
 • práva, která za nemovité věci prohlásí zákon,
 • nemovité věci (ne nemovitosti)stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty , je-i tato věc nemovitá.

Předmět evidence v KN od 1.1.2014 nebudou

 • Podzemní stavby
 • Rozestavěné budovy

Předmětem evidence v KN možná budou

 • Vodní díla, pokud vodní zákon stanoví, že se jedná o nemovité věci

Veřejný seznam 1.1.2014

nový ObčZ neobsahuje termín katastr nemovitostí, ale jen obecný termín veřejný seznam (vyjma přechodných ustanovení).

Do veřejného seznamu se budou provádět zápisy.

Rozlišení vkladu a záznamu bude obsahovat až katastrální zákon.

 

Obsah KN od 1.1.2014:

Nově i cenové údaje a údaje pro daňové účely, cenové údaje ze smluv.

Tyto údaje jen tomu, kdo prokáže svoji totožnost a uvede účel, pro který je žádá (obdobně jako u sbírky listin a přehledu vlastnictví).

 

Do KN se budou od 1.1.2014 zapisovat tato práva:

 • vlastnické právo,
 • právo stavby,
 • věcné břemeno (služebnosti a reálná břemena),
 • zástavní právo,
 • podzástavní právo,
 • budoucí zástavní právo,
 • předkupní právo,
 • budoucí výměnek,
 • přídatné spoluvlastnictví,
 • správa svěřeneckého fondu,
 • výhrada vlastnického práva,
 • výhrada práva zpětné koupě,
 • výhrada práva zpětného prodeje,
 • zákaz zcizení nebo zatížení,
 • výhrada práva lepšího kupce,
 • ujednání o koupi na zkoušku,
 • nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka,
 • pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka,
 • vzdání se práva na náhradu škody na pozemku,
 • rozdělení domu na jednotky.

Comments are closed.