Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví může mít různou podobu (smlouva kupní, darovací, směnná, smíšená apod.). Výjimku z tohoto principu tvoří zvláštní úprava specifického smluvního typu tzv. „bezúplatný převod vlastnictví jednotky“ (pro družstva typu SBD a LBD).

Obecnými náležitostmi smlouvy o převodu vlastnictví jednotky jsou především právní náležitosti smluv jako občanskoprávních úkonů obecně, tedy zejména ustanovení § 43 a násl. ObčZ. Z ustanovení § 3 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů totiž vyplývá, že se právní vztahy k jednotkám řídí, pokud tento zákon nestanoví jinak, ustanovením občanského zákoníku a dalších právních předpisů týkajících se nemovitostí.

Smlouva o převodu jednotky je smlouvou, která upravuje pouze převod vlastnického práva k jednotce a podílu na společných částech domu/pozemku, jako zvláštnímu předmětu vlastnictví vymezeného zákonem o vlastnictví bytů.

Další typy smluv umožňující převod do vlastnictví:

  1. smlouva o bezplatném převodu vlastnictví družstevního bytu a nebytového prostoru,
  2. smlouva o bezplatném převodu ideálního spoluvlastnického podílu na družstevním nebytovém prostoru.
  3. smlouva darovací,
  4. smlouva kupní,
  5. smlouva směnná.

Comments are closed.