Měření a diagnostika

Zajišťujeme posudky, měření a diagnostiku budov společně s certifikací, energetickým průkazem či projektem.

• měření hluku
• diagnostika topné soustavy
• průkaz energetické náročnosti budov
• ověřování vodoměrů a měřičů tepla
• termovizní měření
• rozbory vody
• průzkum stokové sítě
• vysoušení vlhkého zdiva a sanace vlhkosti

ROZBORY VODY
Zprostředkujeme komplexní služby v oblasti vzorkování a analýz vod a kalů prostřednictvím zkušební laboratoře akreditované Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.
Rozbory pitné, balené, surové, podzemní vody a vody ke koupání (bazénové vody) v rozsahu platné legislativy.
Odběry vzorků pitné, balené, povrchové, surové, podzemní vody a vody ke koupání (bazénové vody) .
Rozbory odpadních vod, kalů, sedimentů a bioplynu v rozsahu platné legislativy
Odběry vzorků odpadní vody a kalů

PRŮZKUM STOKOVÉ SÍTĚ
• zjišťování stavebně technického stavu kanalizace a areálové kanalizace televizní kamerou profilů od DN 200 do DN 1200 včetně dočištění před prohlídkou tlakovou vodou
• prohlídky kanalizačních přípojek satelitní kamerou ze stok DN 250 – 400
• zaměřování závad na kanalizaci od DN 200
• zaměřování osazených odboček pro přípojky na řadech od DN 200
• vyhledávání průběhu kanalizace
• technické popisy objektů na stokové síti a zjišťování stavebně technického stavu včetně zaměření nálezů průlezných stok
• vyhodnocení prohlídek televizním inspekčním systémem včetně snímků z videozáznamu

MĚŘENÍ HLUKU
V souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací zprostředkováváme následují činnosti:

• měření hluku a hodnocení hluku v mimopracovním a pracovním prostředí, a to jak ve vnitřním, tak venkovním prostoru,
• měření hluku ze stavební činnosti na přilehlou výstavbu.
• zpracování hlukové studie
• návrhy protihlukových opatření,
• poradenství a jednání s orgány hygienické služby,
• stavební a prostorová akustika.

DIAGNOSTIKA TOPNÉ SOUSTAVY

• diagnostika příčin závad a jejich odstranění v topném systému
• problematika zásobování teplem a teplou užitkovou vodou z lokálních, místních i centrálních zdrojů, projekční činnost v oboru vytápění
• zjišťování a odstraňování závad ve vytápěcích zařízení.
• studie tepelných zařízení a dodávek tepla s ekonomickým vyhodnocením a návrhem optimálního provozu s ohledem na minimalizaci nákladů na dodávku tepla.

Na základě výpočtů a vlastních měření charakteristik regulačních armatur, se provádí regulace vnějších i vnitřních otopných systémů i systémů cirkulace teplé užitkové vody.

OVĚŘOVÁNÍ VODOMĚRŮ A MĚŘIČŮ TEPLA

Spolupracujeme se společností, která vyvíjí, vyrábí a prodává vlastní zkušební stanice. Jsou určeny pro ověřování vodoměrů na teplou i studenou vodu, kalorimetrických počítadel, ověřování a párování odporových teploměrů.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Nepleťte průkaz energetické náročnosti budov s energetickým štítkem
Termín průkaz energetické náročnosti budov je často zaměňován za energetický štítek. Jedná se sice o graficky podobné dokumenty, každý ale hovoří o něčem jiném. Průkaz energetické náročnosti budov hodnotí celou budovu z pohledu energetické náročnosti, zatímco energetický štítek (správně energetický štítek obálky budovy) hodnotí tepelně technické vlastnosti obálky budovy a lze jím doložit jen splnění požadavků na prostup tepla obálkou budovy. O celkové energetické náročnosti tedy nevypovídá.

Zákon č. 318/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013 zavádí povinnost průkazů energetické náročnosti budov i pro stavby s plochou menší než 1000 m2 (do 50 m2).
Zjednodušeně – tento průkaz uvádí, jak je budova energeticky šetrná a kolik energie budete potřebovat na roční vytápění.

Od roku 2013 musíte tento průkaz pořídit při stavbě nové budovy s plochou nad 50 m2 nebo při větší stavební úpravě budovy, za kterou se považuje například i zateplení. Dále musíte průkaz pořídit, v případě že budete budovu nebo její část prodávat nebo pronajímat. (V případě pronájmu části budovy je průkaz potřeba až od 1. ledna 2016.)
Průkaz naopak nemusíte pořizovat ke stavbám pro rodinnou rekreaci nebo k těm s plochou pod 50 m2. Povinnost se nevztahuje ani na budovy určené pro náboženské účely, kulturní památky nebo budovy v památkových rezervacích či zónách. Průkaz nemusíte řešit ani u stávajících objektů rodinných domů, které nemáte v plánu prodat nebo pronajmout, stejně jako v případě, že nabudete objekt v dědickém řízení. Zákon totiž zmiňuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím.
V případě prodeje či pronájmu bytu se dá průkaz nahradit prokázáním energetické náročnosti pomocí vyúčtování za teplo, plyn a elektřinu za poslední tři roky. Přesné podmínky tohoto postupu vymezuje zákon.

Průkaz energetické náročnosti budov zpracovávají energetičtí experti (od nového roku energetičtí specialisté), kteří jsou certifikovaní ministerstvem průmyslu a obchodu.
Energetické štítky bude kontrolovat Státní energetická inspekce. U výstavby nové budovy nebo při větších stavebních úpravách bude muset být tento průkaz součástí stavebního povolení.

Rokem 2013 ale změny neskončí. Postupně totiž budou nově stavěné domy splňovat podmínky tzv. téměř nulové spotřeby energie, jejíž přesná definice bude teprve určena. Dá se předpokládat, že požadavky se budou podobat nárokům na tzv. pasivní stavby.

VYSOUŠENÍ VLHKÉHO ZDIVA A SANACE VLHKOSTI

Vlhkost ve zdivu má své příčiny a typické důsledky. Pro stanovení příčiny je třeba provést specializovaný průzkum, většinou včetně destruktivního odebrání vzorků.

Příčinami zavlhčení zdiva může být:

• vzlínající vlhkost
• prosakující voda
• hygroskopická vlhkost
• kondenzace vzdušné vlhkosti

Pro sanaci vlhkosti je možné použít nejrůznější technologie a metody. Zprostředkováváme konzultaci s odborníky a podporu (nefinanční :-) při realizaci opatření.

Termovizní měření, zjišťování problémových míst

K detailnímu zjištění úniku tepla se stále častěji používá termovizní měření. Jedná se o bezkontaktní způsob kontroly kvality stavebních prací a odhalení vad stavebních konstrukcí a prvků. Umožňuje získat přehled o rozložení povrchových teplot v jednotlivých bodech snímaného povrchu. Termovizní měření je vhodné provádět v brzkých ranních hodinách, kdy měření nezkresluje například vliv akumulovaného slunečního záření do konstrukcí na jižní straně budovy. Pro měření je vhodné období, kdy se teplota pohybuje několik po sobě následujících dnů pod bodem mrazu, respektive při rozdílu venkovních a vnitřních teplot ∆T alespoň 15 K.

Uvažujete-li o zateplení objektu, příp. výměně oken, je vhodné před zahájením stavebních prací provést termovizní měření aktuálního stavu. Toto měření pomůže detailně lokalizovat „slabá místa“ v konstrukci a může sloužit i k porovnání původního a konečného stavu (v případě, že se provede termovizní měření i po uskutečnění vlastní rekonstrukce).

Comments are closed.