Vývoj právní úpravy

Právní úprava obsažena v zákoně o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) dále jen „ZOVB“, který nabyl účinnosti 1. května 1994.

Jedná se o zvláštní formu spoluvlastnictví budovy spojené s vlastnictvím prostorově vymezené části budovy – jednotky – jedná se jednu z teorií, která vychází z pojetí o dvojím předmětu vlastnictví. Hlavním předmětem je budova a k ní náleží jako vedlejší předmět jednotka a s ní neoddělitelně spjatý podíl na společných částech domu

ZOVB byl od svého přijetí vícekrát novelizován. Jednotlivé novely byly vedeny snahou odstranit některé sporné otázky, které vyplynuly z praktických zkušeností s aplikací zákona.

S účinností od 1.ledna 2014 bude problematika  vlastnictví bytů (pod názvem „Bytové spoluvlastnictví“) upravena v ustanoveních nového obč. zák. (§ 1158 až § 1122); k tomuto datu dojde ke zrušení dosavadního zákona o vlastnictví bytů (včetně nařízení vlády, jehož přílohu tvoří vzorové stanovy SVJ).

Pro účely převodů jednotek z vlastnictví bytových družstev (BD) se bude i nadále po 1.1 2014 rozlišovat, zda:

  1. byty převádí BD vzniklé před 1.1.1992 (před účinností stávajícího obchodního zákoníku), tj. dřívější stavební bytové družstvo (SBD) nebo lidové bytové družstvo (LBD) a jejich právní nástupci (např. BD vzniklá vyčleněním ze stávajících SBD nebo LBD podle § 29 ZOVB),  při současném dalším rozlišení, zda jde o dřívější SBD nebo jde o dřívější LBD,  anebo,
  2. byty převádí BD  vzniklé až po 1.1. 1992 (zejména jde o BD vzniklá za účelem koupě domu od obcí v rámci tzv. privatizace obecního bytového fondu, ale také za účelem výstavby, apod.).

 

Comments are closed.