Revizní a kontrolní činnost

Zajišťujeme odborné kontroly a výchozí i periodické revize dle platných vyhlášek a norem.
Vykonáváme nejen periodické revize, ale i vedení revizních karet, informování o nutnosti dalších revizí a následné odstranění závad.

Přehled odborných kontrol a revizí:

REVIZE A KONTROLY V OBLASTI PO A BOZP

Kotelny:

Právní předpis: Vyhláška ČÚBP č.91/1993 Sb.

Termín revize / kontroly:
a) před uvedením kotelen do provozu
b) po každé GO a rekonstrukci kotlů
c) při změně paliva
d) vždy po jednom roce provozu kotelny
e) u sezónního provozu před zahájením každé sezóny

Revize/ kontroly provádí: odborný pracovník

Tlakové nádoby:

Právní předpis: ČSN 69 0012

Termín revize / kontroly: 1 x za rok

Revize/ kontroly provádí: revizní technik

Komíny:

Právní předpis: ČSN 73 4201, Vyhláška MV č. 111/1981 Sb.

Termín revize / kontroly:

zkouška před dokončením stavby a změna stavby, před změnou druhu paliva, před připojením spotřebiče nebo otopné soustavy

a) jsou-li do komínu zavedeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva
- do výkonu 50 kW 6x za rok
- s výkonem nad 50 kW 4x za rok

b) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná
- do výkonu 50 kW , pokud jsou opatřeny komínovou vložkou 2x za rok
- do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou 6x za rok
- s výkonem nad 50 kW 4x za rok

Revize / kontroly provádí: oprávněná osoba

Domovní plynovody:

Právní předpis: Vyhl. ČÚBP č.85/1978 Sb., ČSN EN 1775

Termín revize / kontroly:
- kontrola zařízení 1x ročně (§3) (provádí odborný pracovník)
- výchozí revize (§6) (provádí dodavatel)
- provozní revize (§7) (provádí revizní technik)
- 1x za 3 roky (provádí provozní technik)

Plyn. spotřebiče (sporáky, vařiče, ohřívače vody apod.):

Právní předpis: ČSN 38 6405

Termín revize / kontroly:
- po převodu na jiný topný plyn
- po běžných úkonech oprav
- 1x za 3 roky

Revize / kontroly provádí: revizní technik (servisní firma)

Elektrické spotřebiče:

Právní předpis: ČSN 33 1600

Termín revize – kontroly:
- Sk.A – nepřenosné a připevněné spotřebiče: kontrola a revize vždy před jejich vydáním uživateli 1x za 6měsíců
- Sk.B – nepřenosné a připevněné spotřebiče: kontrola před použitím, revize 1x za 6 měsíců
- Sk.C – nepřenosné připevněné spotřebiče: kontrola před použitím, revize dle ČSN 33 1500
- Sk. D – nepřenosné a připevněné spotřebiče: kontrola 1x za 3 měsíce, revize dle ČSN 33 1500
- Sk.E – nepřenosné a připevněné spotřebiče: kontrola 1x za 12 měsíců, revize dle ČSN 33 1500

Revize / kontroly provádí: revizní technik, pracovník znalý

El. ruční nářadí:

Právní předpis: ČSN 33 1600

Termín revize / kontroly:
- sk.A (do 100 provozních hodin za rok)
nářadí tř. I 1x za 6 měsíců
nářadí tř. II. a III. 1x za 12 měsíců

- sk. B (100 do 250 provoz. hod. za rok)
nářadí I.tř. 1x za 3 měsíce
nářadí II. a III. tř. 1x za 6 měsíců

- sk.C (více než 250 provoz.hod.za rok)
nářadí tř.I. 1x za 2 měsíce
nářadí II. a III. tř. 1x za 3měsíce

Revize / kontroly provádí: pracovník znalý

El.zařízení a hromosvody:

Právní předpis: ČSN 33 1500, ČSN 34 1390, ČSN 62305

Termín revize / kontroly:
- zděné obytné a kancelářské budovy (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu) 1x za 3 roky
- objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3 dle ČSN 73 0802 (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytů) 1x za 2 roky
- pojízdné a převozní prostředky (např. pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod.) 1x ročně
- prozatímní zařízení staveniště 1x za ½ roku
- zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny 1 x za 5 let

Revize / kontroly provádí: revizní technik

El. Instalace:

Právní předpis: ČSN 33 2000-6

Termín revize / kontroly: protokol o určení druhu prostředí

Revize / kontroly provádí: odborná komise

Požárně bezpečnostní zařízení:

Právní předpis: Vyhl.MV č. 246/2001 Sb.

Termín revize / kontroly:
- kontrola provozuschopnosti nejméně jednou za rok, pokud není jinými předpisy nebo dokumenty stanovena kratší lhůta

Revize / kontroly provádí: oprávněná osoba

Tlakové zkoušky a provozní kontroly zařízení pro zásobování požární vodou:

Právní předpis: ČSN 73 0873, ČSN 75 5411, ČSN 73 6660

Termín revize / kontroly:
- provedení výchozí kontroly a tlakové zkoušky před uvedením odběrních míst požární vody do provozu (provádí dodavatel)
- provozní kontroly (hydrantové systémy) 1x za rok
- (suchovody) v budovách s výškou „h“ větší než 30m 1x za rok

Revize / kontroly provádí: odborný pracovník

Hasicí přístroje:

Právní předpis: Vyhl. MV č. 246/2001 Sb

Termín revize / kontroly:
- kontrola provozuschopnosti (dle návodu výrobce) minimálně 1x za rok
- periodická zkouška vodních a pěnových 1x za 3 roky
- periodická zkouška ostatních druhů 1x za pět let
- první kontrola provozuschopnosti musí být provedena nejvýše jeden rok před jeho instalací

Revize / kontroly provádí: oprávněná osoba

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně:

Právní předpis: Z.č. 133/1985 Sb., Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.

Termín revize / kontroly:
- preventivní požární prohlídky v objektech bez zvýšeného požárního nebezpečí min. 1x za rok
- preventivní požární prohlídky v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím min. 1x za 6 měsíců
- preventivní požární prohlídky v objektech s vysokým požárním nebezpečím min. 1x za 3 měsíce

Revize / kontroly provádí: preventista požární ochrany, technik požární ochrany, osoba odborně způsobilá

Výtahy:

Odborná zkouška:

- výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů – 1 x za 3 roky
- výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy – 1 x za 6 let

Lhůta pro první odbornou zkoušku se odvozuje od data uvedení výtahu do provozu nebo od data poslední odborné zkoušky provedené podle ČSN 27 4007 : 2001 nebo ČSN 27 4007:1996.
Lhůty mohou být překročeny maximálně šest měsíců. Nedílnou součástí odborných zkoušek výtahů určených k dopravě osob nebo k dopravě osob a nákladů je posouzení všech provozních rizik výtahu.

Inspekční prohlídka:
- U výtahů uvedených do provozu před účinností ČSN EN 81-1(2):1993 – 3 roky od data poslední odborné zkoušky a následně každých 6 let
- U výtahů uvedených do provozu před účinností ČSN EN 81-1 (2):1999 - 6 let od data poslední odborné zkoušky a následně každých 9 let
- U výtahů uvedených do provozu po účinnosti ČSN EN 81-1(2):1999 - 9 let od data poslední odborné zkoušky a následně každých 9 let
- U výtahů v provozu, u kterých byla odstraněna všechna nebezpečí /nebezpečné situace dle přílohy A, ČSN 27 4007 – 6 let od data poslední odborné zkoušky a následně každých 9 let

Lhůty pro inspekční prohlídky mohou být překročeny maximálně o 6 měsíců.

Odborné prohlídky ČSN 27 4002:

Kategorie I – Výtahy uvedené do provozu po 31. 12. 1992:
- Výtahy určené k dopravě osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti – 1 x za 3 měsíce
- Výtahy určené k dopravě osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti - 1 x za 4 měsíce
- Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy – 1 x za 6 měsíců

Kategorie II – Výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993:
- Výtahy určené k dopravě osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti – 1 x za 2 měsíce
- Výtahy určené k dopravě osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti – 1 x za 3 měsíce
- Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy – 1 x za 6 měsíců

 

DERATIZACE

Deratizace je soubor opatření, zaměřený na potlačování výskytu škodlivých hlodavců a zároveň omezující jejich opětovný výskyt, pronikání do objektů a působení škod.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné ukládá povinnost nechat provádět cyklické likvidace původců nákaz při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.

Hlavním účelem hubení škůdců je především ochrana lidského zdraví. Primárním důvodem bývá také ochrana majetku před zničením či poškozením hlodavci či znehodnocením produktů a zboží škůdci.

Díky pravidelné deratizaci a preventivním opatřením zaměřeným na potlačování výskytu škůdců bráníme vzniku a šíření přenášených infekčních onemocnění na lidi.

Průběžná bariérová deratizace má preventivní (bariérový) charakter i na lokalitách bez zdánlivě pozorovatelného výskytu hlodavců. Viditelný výskyt na povrchu je znatelný až při přemnožení.

Cílem této bariéry je zamezit osídlení lokality hlodavci v případě jejich náhodného průniku.

Bariéra je tvořena rozmístěním jedových staniček s nástrahou v dané lokalitě.

V krátké době uhyne a nedojde tak k založení hnízda v prostorech domu ani k dalšímu průniku do dalších prostor.

V případě již instalovaných staniček se doporučuje vždy výměna nástrahy – časem se stává neatraktivní, nebo může být poškozena vnějšími vlivy a neplní tak potom svůj účel.

Speciální ochrannou DDD je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. V nebytových objektech, nesloužících k podnikání, v objektech s obytnými místnostmi a ve všech dalších objektech a areálech má tuto povinnost vlastník objektu nebo organizace, které byl objekt svěřen (§ 57 zák. 258/2000 Sb.)

Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) provádí prostřednictvím smluvních firem deratizaci objektů a pozemků v přímé správě MHMP. Za majetek svěřený městské části zodpovídá městská část, za majetek právnických osob – bytových družstev a společenství vlastníků odpovídá tato fyzická osoba, proto i provádění deratizačních prací je v kompetenci vlastníka nemovitosti.

 

Comments are closed.