Novela katastrální vyhlášky účinná od 1. 4. 2017

Novela katastrální vyhlášky je účinná od 1. 4. 2017

Co nového přináší tato vyhláška č. 87/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb. a jakým způsobem se její přijetí odrazí na činnosti katastrálních úřadů?

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), kterou vydal na základě zákonného zmocnění Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“), je prováděcím předpisem k zákonu č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální zákon“). Dne 20. 3. 2017 nabyla platnosti vyhláška č. 87/2017 Sb., kterou se mění výše uvedená katastrální vyhláška (dále jen „změnová vyhláška“), s účinností od 1. 4. 2017.

Tato změnová vyhláška byla připravena na základě poznatků z praxe, odborné veřejnosti i katastrálních úřadů.

Nejde o rozsáhlejší změnu postupů katastrálních úřadů při vedení a správě katastru, ale spíše o zpřesnění textu stávající katastrální vyhlášky dle zkušeností z praxe, příp. o odstranění některých výkladových problémů.

V katastru nemovitostí se budou nově zveřejňovat informace o podaném dovolání či ústavní stížnosti, které směřují proti rozsudku, na jehož základě byly provedeny zápisy vlastnického či jiného práva do katastru nemovitostí. Tyto informace budou poskytovat větší ochranu dobré víry osob jednajících v důvěře v zápis v katastru nemovitostí.

Změnová vyhláška umožní na základě požadavku vlastníka, či jiné oprávněné osoby (která je osobou fyzickou), evidovat v katastru nemovitostí rovněž údaj o akademickém titulu, vědecké hodnosti a označení akademického pracovníka vysoké školy titulem docent nebo profesor. Tato změna zřejmě není nijak zásadní. Pro někoho může být potěšující.

Na ukotvení zásady superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě), (vrátila se s účinností NOZ 1.1.2014), tedy spojení stavby s pozemkem, pak změnová vyhláška reaguje ve vztahu ke slučování parcel nebo jejich částí v případě, kdy bylo věcné břemeno zřízeno pouze ke stavbě. V případě, že věcné břemeno bylo zřízeno pouze ke stavbě, která se stala součástí pozemku, nebrání tato skutečnost případnému sloučení parcel, jelikož se toto věcné břemeno vztahuje k jasně definované části pozemku.

Další změny se pak týkají například sbírky listin a upřesnění podoby písemností, které se do nich ukládají, dále pak problematiky ověřování pravosti podpisů, nové úpravy revize údajů katastru nemovitostí, a změnová vyhláška rovněž reflektuje změny jiných právních předpisů v souvislosti s novelizací exekutorského zástavního práva.

Comments are closed.